Opłata retencyjna

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy Grybów obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

 Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
                       – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

  2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

     a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
                       – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

     b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem
                        – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

     c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
                         – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. 

 Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności i możliwości złożenia reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.

W związku z powyższym Urząd Gminy Grybów przekaże oświadczenia właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Grybów spełniającym kryteria ustawy. Dokument ten posłuży do wyliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Prosimy o przekazanie oświadczenia do Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów na Dziennik Podawczy (pokój 10) lub przesłanie pocztą na adres jw. do 10.07.2018 r.

Oświadczenie dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu (pok. 4) jest również poniżej do pobrania w formie elektronicznej.

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie – Marian Rolka tel. (18) 448-42-23.