Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy
mgr Danuta Krok

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi urzędu oraz obiegu informacji,
2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem jednostek oświatowych,
3) organizowanie staży i praktyk oraz okresowego zatrudniania osób bezrobotnych,
4) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
5) prowadzenie rejestrów uchwał rady gminy, zarządzeń wójta, rejestru informacji publicznej,
6) prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, działalności lobbingowej,
7) wyznaczanie podmiotów, w których odbywają się prace społecznie użytecznie,
8) współpraca z sołtysami sołectw z terenu gminy,
9) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej oraz wyborów ławników,
10) obsługa informatyczna urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
11) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej urzędu, w tym zabezpieczenie mienia urzędu,
12) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz archiwum zakładowego.
13) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem wójta,
14) prowadzenie strony internetowej gminy w zakresie jej zawartości promocyjnej i informacyjnej,
15) prowadzenie spraw dotyczących promocji gminy w tym zlecanie wykonania i opracowania materiałów promujących gminę,
16) prowadzenie spraw związanych z patronatem wójta oraz wspieraniem imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy,
17) prowadzenie współpracy międzynarodowej z miastami i państwami partnerskimi oraz współpracy z partnerskimi samorządami na terenie Polski
18 wspieranie twórczości artystycznej, literackiej  i sztuki ludowej,
19) obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych,
20) prowadzenie  spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
21) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
22) prowadzenie  spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w tym: opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizacja Programu Współpracy Gminny  z Organizacjami Pozarządowymi,
23) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności oraz spisem ludności w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców w systemie teleinformatycznym PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych o zameldowaniu i wymeldowaniu, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, wydawanie decyzji, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
24) prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
25) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
26) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym „Akcji kurierskiej",
27) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez wójta funkcji szefa obrony cywilnej gminy Grybów,
28) prowadzenie spraw związanych z obronnością państwa w zakresie ustalonym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony.

 Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Krok Danuta Kierownik referatu 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Janus Zofia Główny specjalista 18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława inspektor 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena pomoc administracyjna 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata inspektor 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena inspektor 18 445 01 11 msiedlarz@gminagrybow.pl
Sikorska Jolanta inspektor 18 448 42 16 j.sikorska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin informatyk 18 448 42 15 informatyk@gminagrybow.pl
Lichoń Karolina referent 18 448 42 15 k.lichon@gminagrybow.pl