Referat Budżetu i Finansów

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu – Główny Księgowy Urzędu
mgr Elżbieta Obrzut

Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów  należy:

1) sporządzanie projektów rocznego budżetu gminy i urzędu stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne,
2) bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu gminy w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta.
3) prowadzenie rachunkowości budżetu i urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dla jednostek budżetowych,
4) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej, windykacji należności majątkowych budżetu gminy i ewidencji wartości majątku urzędu.
5) centralna obsługa podatku od towarów i usług,
6) prowadzenie spraw związanych wypłatą wynagrodzeń  pracowników oraz z tytułu realizacji umów cywilno-prawnych,
7) prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Obrzut Elżbieta Kierownik referatu 18 448 42 36 e.obrzut@gminagrybow.pl
Albin Teresa inspektor 18 448 42 37 t.albin@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga podinspektor 18 448 42 17 j.barczyk@gminagrybow.pl
Igielska Bogumiła inspektor 18 448 42 36 b.igielska@gminagrybow.pl
Jędrusik Agnieszka podinspektor 18 448 42 37 a.jedrusik@gminagrybow.pl
Kłapacz Ewa inspektor 18 448 42 13 e.klapacz@gminagrybow.pl
Mól Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.mol@gminagrybow.pl
Pękala Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.pekala@gminagrybow.pl
Sapalska Danuta inspektor 18 448 42 36 d.sapalska@gminagrybow.pl
Tarasek Izabela podinspektor 18 448 42 38 i.tarasek@gminagrybow.pl
Wojtarowicz Danuta inspektor 18 448 42 37 d.wojtarowicz@gminagrybow.pl
Zięcina Sylwia podinspektor 18 448 42 36 s.ziecina@gminagrybow.pl