Referat Infrastruktury i Rozwoju

Referat Infrastruktury i Rozwoju

Kierownik Referatu
inż. Eugeniusz Michalik

Do zakresu działania Referatu Infrastruktury i Rozwoju należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji, nadzoru i rozliczania inwestycji gminnych i remontów,
2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego,
3) prowadzenie spraw z zakresu administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów i mostów,
4) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy wraz z jego konserwacją,
5) prowadzenie spraw  w zakresie remontów i bieżącej konserwacji budynku urzędu, prowadzenie dokumentacji z przeglądów technicznych budynku urzędu,
6) prowadzenie spraw w zakresie administrowania i utrzymania infrastruktury komunalnej w tym rekreacyjno-sportowej oraz dokumentacji z przeglądów technicznych tych obiektów,
7) współpraca z sołtysami sołectw gminy w zakresie bieżącego utrzymania i napraw  infrastruktury komunalnej w sołectwach,
8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w tym z funduszy europejskich,
10) opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych,
11) przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem Gminy,
12) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją gminy,
13 opracowywanie planów inwestycyjnych gminy oraz strategii rozwoju gminy,
14) monitorowanie, ewaluacja i ocena realizacji strategii rozwoju gminy,
15) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego w tym gospodarowanie nieruchomościami gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem,
użyczeniem,
16) prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi, w tym gospodarki mieszkaniowej,
17) prowadzenie powierzonych wójtowi gminy przez starostę nowosądeckiego zadań w zakresie wydawania wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków gminy Grybów w oparciu o bazę danych aktualizowaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
18) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
19) wydawanie postanowienia w sprawie opiniowania wstępnego podziału działek,
20) prowadzenie rejestru numeracji porządkowej budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianiem zjazdów z dróg gminnych oraz lokalizacji inwestycji od strony dróg gminnych.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

Michalik Eugeniusz Kierownik referatu 184484232 e.michalik@gminagrybow.pl
Chronowski Tomasz inspektor 18 448 42 32 t.chronowski@gminagrybow.pl
Kruczek Magdalena inspektor 18 448 42 30 m.kruczek@gminagrybow.pl
Obrzut Piotr inspektor 18 448 42 31 pobrzut@gminagrybow.pl
Rolka Maria inspektor 18 448 42 30 mrolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof podinspektor 18 448 42 32
k.gruca@gminagrybow.pl
Rola Emilia inspektor 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Szczepanik Joanna podinspektor 18 448 42 21 j.szczepanik@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł inspektor 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl