Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu
mgr inż. Małgorzata Grubecka

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza i promieniowaniem niejonizującym,
2) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami  ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji i nadzoru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów,
4) prowadzenie całokształtu zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
6) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych oraz zmian stosunków wodnych na gruncie,
7) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień, prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa w tym gospodarki leśnej w lasach stanowiących mienie gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,
9) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,
10) współpraca z izbami rolniczymi przy wyborach do izb rolniczych,
11) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym planowanie i podejmowanie działań w przypadku powstania zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców, realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
12) zapewnienie przepływu i wymiany informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz utrzymywanie ciągłej łączności i współpracy z centrami zarządzania kryzysowego, jednostkami i mieszkańcami gminy w zakresie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń o nadzwyczajnych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,
13) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspieranie sił działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także zapewnienie mieszkańcom gminy warunków do przeżycia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
14) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie, zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
15) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi oraz spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz podinspektor 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Król Ewelina  inspektor 18 448 42 17 e.krol@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga  podinspektor 18 448 42 17  j.barczyk@gminagrybow.pl
Obrzut Natalia  podinspektor 18 448 42 23  n.obrzut@gminagrybow.pl
Sęk Mirosław pomoc administracyjna 18 448 42 23 m.sek@gminagrybow.pl