Referat Oświaty

 

Referat Oświaty

Kierownik Referatu
mgr Alicja Wąsowicz

Do zakresu działania Referatu Oświaty  należy:
1) realizacja polityki oświatowej gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy  jako organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe,
2) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych,
3) realizacja zadań w zakresie zapewnienia warunków działania gminnych jednostek oświatowych,   w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) realizacja zadań dotyczących zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3) kształtowanie  sieci prowadzonych przez gminę publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych,
5) współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie prawo oświatowe,
6) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
7) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu dzieci, młodzieży i uczniów w tym niepełnosprawnych do szkół i placówek,
8) prowadzenie procedur związanych awansem zawodowym nauczycieli,
9) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów oraz procedur związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora,
10) ocena pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
11) nadzór nad systemem informacji oświatowej w jednostkach,
12) prowadzenie spraw z zakresu finansowania zadań oświatowych w tym analiza wynagrodzeń nauczycieli,
13) prowadzenie spraw związanych z pomocą stypendialną dla uczniów i studentów  w ramach programów stypendialnych,
14) prowadzenie ewidencji  niepublicznych szkół i placówek,
15) ustalanie wysokości oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.
16) prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej gminnych jednostek oświatowych,
17) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem młodocianych,
18) prowadzenie spraw związanych ze sportem szkolnym w tym z ewidencją uczniowskich klubów sportowych.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Wąsowicz Alicja  Kierownik referatu 18 448 42 26 a.wasowicz@gminagrybow.pl
Mucha Magdalena inspektor 18 448 42 27 m.mucha@gminagrybow.pl
Suder Danuta inspektor 18 448 42 27 d.suder@gminagrybow.pl
Iwańska Magdalena inspektor 18 448 42 35 m.iwanska@gminagrybow.pl