Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.3

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego  na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Koszty kwalifikowane: 1 404 817,00zł

Kwota dofinansowania: 1 383 767,24zł

Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.07.2020,

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę 150 nieefektywnych źródeł ciepła opartych o paliwa stałe, na nowoczesne kotły grzewcze w tym 5 sztuk na pompy ciepła wraz z armaturą i osprzętem oraz przystosowaniem instalacji wewnętrznej  c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grybów.

W ramach  projektu  planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- wymiana kotłów z oprzyrządowaniem i niezbędną zmianą instalacji w budynkach mieszkalnych.

-działania zwiększające świadomość ekologiczną poprzez działania informacyjno-promocyjne.


Cele projektu:

Głównym celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń pyłowych  oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w gminie Grybów. W wyniku  realizacji projektu nastąpi ograniczenie kosztów zaopatrzenia w energię  cieplną budynków mieszkalnych, spadek emisji  gazów cieplarnianych i pyłu zawieszonego.