Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Urząd Gminy w Grybowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów
33-330 Grybów Jakubowskiego 33 tel: 18445-02-04

2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Piotr Śpiewak tel: 793 33 12 12 e-mail: iod@gminagrybow.pl lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Grybowie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Grybów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego winteresie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, pisząc na adres urzędu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ug@gminagrybow.pl

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Grybów.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste

Klauzula informacyjna RODO - ewidencja ludności

Klauzula informacyja RODO - monitoring