Zaświadczenie o obszarze rewitalizacji

KARTA USŁUGI – ZPI

Zaświadczenie o obszarze rewitalizacji

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem wymaganego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub interesu prawnego.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia  o obszarze rewitalizacji.
2. Załącznik: nie dotyczy. 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi  17 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów
Nr: 54 879 700 030 000 000 001 010 001 lub w kasie Urzędu Gminy Grybów w godz. 8.00  do 14.00

IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:

 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-30, 18 448-42-31
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.13 
w godzinach urzędowania
poniedziałek-piątek- 7.15-15.15
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok. 2- parter
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 KPA).

VIII. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:


Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się  następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
IX. JEDNOSTRKA/ OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Anna Kamińska  – podinspektor UG
e-mail : a.kaminska@gminagrybow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
 
X. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

1. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2018 r poz.1398)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.:Dz.U.2020 poz.256).


XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:  22.04.2020r.