Wiadomości

Czwartek, 4 marca 2021

Nabór wniosków na odnawialne źródła energii w roku 2021 r.

 Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 12 grudnia 2019 r. (uchwała nr XIII/121/2019),  który jest dostępny na stronie internetowej

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1700938,uchwala-nr-xiii1212019-rady-gminy-grybow-z-dnia-12-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udz.html

Wnioski na dofinansowanie w roku 2021 można składać wyłącznie w terminie od dnia 8 marca 2021 roku  do dnia 9 kwietnia 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, pok. 2. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Grybów w pok. 1  w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

                                                                                                         Wójt

                                                                                                   Jacek Migacz