Środowisko przyrodnicze

Góry Grybowskie, dolina i wzgórza Białej były niegdyś pokryte lasami, ale osadnicy karczowali je dla powiększania po-wierzchni gruntów uprawnych.

Większe kompleksy leśne zachowały się w masywie Chełmu, paśmie Zielonej i Maślanej Góry, wzdłuż wododziału rozdzielającego dorzecze Białej od dorzecza Ropy, w południowo-zachodniej części Gór Grybowskich i lesistym masywie górskim między doliną Kamienicy na południu, a Królówki i Binczarówki na północy.

Na opisanym terenie przeważają lasy mieszane. Dominują tu buki, jawory, graby, świerki i jodły. Występują również sosny, modrzewie, dęby, brzozy, klony, osiki, wiązy, lipy, wierzby iwy. Licznie pojawia się leszczyna oraz olcha. W poszyciu rośnie dziki bez, jeżyna, malina, borówka, a na skraju lasów tarnina i jałowiec. W dolinach rzek rozrasta się szara olcha i wierzba łoza. Zachowały się też resztki lasów grabowych, niegdyś licznych w dolinach. Rosną w nich wymienione już dęby, graby, lipy, klony i jawory. Spotyka się też cisy. Z roślin kwiatowych znajdujących się pod ochroną kwitnie licznie: wilcze łyko, lilia złotogłów, liczne odmiany storczyków, miesięcznica trwała i inne.

Bogaty jest również świat zwierząt. Fauna ssaków liczy ponad 30 gatunków. Spośród drapieżników żyją na południu w górskich ostępach wilki, rysie, żbiki, lisy. Coraz częściej pojawiają się też w przygranicznych masywach leśnych niedźwiedzie, które przechodzą tu ze Słowacji. Z kopytnych żyją sarny, wśród większych kompleksów leśnych jelenie i dziki. Drobne ssaki to: kuna leśna i domowa, tchórz, łasica, rzadko już gronostaj i wydra. Liczne natomiast są wiewiórki, popielice i koszatki. Na łąkach i ugorach spotyka się krety, susły, liczne gatunki myszy. W Beskidach i na Pogórzu występuje ponad sto gatunków ptaków. Zaobserwowano orły przednie, których jednak gniazd nie znaleziono. Gniazda lęgowe ma natomiast orlik krzykliwy. Liczne są jastrzębie, kanie, sokoły - głównie pustułka, puchacze, sowy. Pospolity jest biały bocian, który upodobał sobie słupy sieci elektrycznej jako miejsce gniazdowania. W dorzeczu Białej spotyka się czarne bociany, czaple i dzikie kaczki, dawniej nie spotykane. Wśród pól i lasów spotyka się dzięcioły, drozdy, szpaki. Bliżej osiedli trzymają się wrony, gawrony, kawki, sroki i dzikie gołębie. Na polach spotyka się bażanty, kuropatwy, przepiórki, a na skrajach lasów jarząbki. Drobne ptactwo jak w całym kraju. Z gadów spotykany jest zaskroniec, żmija, padalec, jaszczurki: zwinka i żyworódka. Spośród płazów licznie występują: salamandra, fraszka, żaba trawna, wodna i ropucha. W Białej i niektórych dopływach występu-ją klenie, jelce, brzany, płocie, kiełbie, świnki, ukleje, strzelbie, a w górskich wodach pstrągi. W czystych wodach, w górnym biegu Białej i niektórych dopływach znów pojawiły się raki. Bogaty też jest świat owadów: motyli i chrząszczy.

W większości miejscowości podgrybowskich spotyka się gleby gliniaste i gliniasto-ilaste. Najczęściej klasyfikują się w IV i V klasie bonitacyjnej. Na terenach górzystych uprawa gleb utrudniona jest ze względu na ukształtowanie terenu i trudny dojazd sprzętem zmechanizowanym.