Prawo

USTAWY:


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. tekst jednolity Dz.U. z  2019r. poz.2010

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach DzU. z 2013 poz.21

 

UCHWAŁY RADY

UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/209/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne GMINY GRYBÓW

UCHWAŁA NR XV/138/2020 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Grybów

UCHWAŁA NR XV/139/2020RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 rokuw sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XV/140/2020RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 rokuw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów

UCHWAŁA NR XV/141/2020RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 rokuw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/142/2020RADY GMINY GRYBÓW z dnia 27 lutego 2020 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018Rady Gminy Grybów zdnia 14grudnia 2018roku wsprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty iustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów

Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów