Informacje ogólne

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.04.2020 R.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Grybów zawiadamia, że w związku z podjęciem w dniu 27 lutego 2020 r. Uchwały Nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 01.04.2020 r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 23,00 zł miesięcznie za osobę.

 

W przypadku gdy na nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi właściciele nieruchomości kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych Rada Gminy zwalnia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 6 zł od określonej stawki miesięcznej za osobę.

 

W związku ze zmianą w/w stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Tylko w przypadku, gdy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany związane z ilością osób wykazanych w dotychczasowej deklaracji (np. zmiana miejsca zamieszkania, urodzenia, zgony) lub zmiany innych danych mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

 

W związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 wprowadza się od 1 kwietnia 2020 r. ustawowy obowiązek segregacji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów oraz w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

 Zgodnie z art. 6ka w/w ustawy w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Grybów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która wynosić będzie 60, 00 zł miesięcznie od osoby.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii można składać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub korespondencji tradycyjnej. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Urząd Gminy Grybów

ul. Jakubowskiego 33

33-330 Grybów

adres ESP na EPUAP: /UGGrybow/skrytka

Deklaracje obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.

 

Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XV/140/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2020.2197)

 

Deklaracja obowiązująca do dnia 31.03.2020 r.


Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 /plik pdf/
Wzór deklaracji zatwierdzony uchwałą nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. (Dz.Urz.Woj.Mał.2016.1977)

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) informuje się, że od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grybów jest:

Konsorcjum Firm:

1. Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila - Lider Konsorcjum

 Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

 NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

 

2.”SZPILA” Wojciech Szpila

 Wilczyska 64, 38-350 Bobowa

 NIP: 738-103-67-30, REGON: 492028655

 

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 15.01.2020 r.

 

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grybów:

– zmieszanych odpadów komunalnych:

P.U.K „EMPOL” sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

– odpadów zielonych:

KOMPOSTECH Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz