Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015.1688):

• zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (Art. 34).

• posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art.45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Art. 36).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016.250):

• gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (Art. 3 ust. 2 pkt 9e).


Wykaz punktów, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

każdego rodzaju


Wykaz punktów, w których można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego rodzaju znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem internetowym http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.
Rejestr obejmuje wprowadzających sprzęt, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt, organizacje odzysku oraz prowadzących recykling i odzysk.


Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego punkty sprzedaży obowiązane są przyjąć  zużyty sprzęt tego samego rodzaju co zakupiony w ilości nie większej niż kupowany nowy sprzęt  (na wymianę).