Uwaga studenci zainteresowani ubieganiem się o Stypendium Wójta Gminy Grybów

Nowe terminy składania wniosku: wychodząc naprzeciw trudnościom z którymi borykali się studenci ubiegając się o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok podatkowy – Zarządzeniem Wójta Gminy Grybów Nr 36/2021 r. z dnia 19 marca 2021 r. zmieniono terminy składania wniosków, jednocześnie określono nowy wzór wniosku o stypendium Wójta. Termin składania wniosków o stypendium upływa z dniem 15 maja i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

Wniosek zawierający wykaz obowiązujących załączników: pobierz tutaj 

 O stypendium  mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów  i  którzy w I semestrze pierwszego roku lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią  co najmniej 4,0  a miesięczny dochód na  członka ich  rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekroczył kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia rodzinnego. Górna granica wysokości stypendium  wynosi  2.500 zł na rok kalendarzowy i jest ona zależna od ilości miesięcy na które przyznano studentowi  stypendium w danym roku.