Uwaga. Ptasia grypa powiecie nowosądeckim oraz gorlickim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu poinformował tut. Urząd o stwierdzeniu wystąpienia wirusa grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8 na terenie miejscowości Krasne Potockie w Gminie Chełmiec, Powiat Nowosądecki. Prosimy wobec powyższego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących środków bioasekuracji.

ZAKAZUJE SIĘ:

pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 
NAKAZUJE SIĘ:
utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,          w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść       z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie            w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych
Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych tj. drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy           i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku śmiertelności.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34
33-300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 441-24-01
 
Poniżej link do ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego