Publikacje o gminie

 
 
 

 

 

Józef Skrabski

KOŚCIOŁY GRYBOWA

Monografia historyczno-artystyczna

DodoEditor'2010

 

Książka zawiera dzieje powstawania i przekształcania grybowskich kościołów - historię ich
budowy i stopniowego wyposażania dziełami sztuki, a także odbudowywania zniszczeń powstałych
w wyniku pożarów czy działań wojennych. Obejmuje czasd od powstania pierwszej świątyni
w Grybowie 1340 r po dzień dzisiejszy.

 

  "ZIEMIA GRYBOWSKA"

Wydawnictwo "ROKSANA" 2010

 


MAPA TURYSTYCZNA:

"Ziemia Grybowska"           

 

 

Mapa turystyczna zawiera:
          Przewodnik po miejscowościach Gminy Grybów
          Opis spaceru wokół grybowskiego rynku
          Opis skarbów średniowiecznej sztuki sakralnej oraz innych atrakcji turystycznych
          Opis szlaków turystycznych pieszych rowerowych i samochodowych
          Krótki przewodnik po atrakcjach turystycznych regionu
          Siatkę współrzędnych GPS

„Dolina Białej” Od Tarnowa do Krynicy przez Pogórze Ciężkowickie
i Beskid Niski

Opracowanie: Sławomir Kubisa

Wydawnictwo: Appen

Komorów 2009 r.

Obszar jaki obejmuje przewodnik, to w przybliżeniu zlewnia doliny rzeki Białej Tarnowskiej, a jego osią jest droga wojewódzka nr 977/981 pomiędzy Tarnowem a Florynką prowadząca prosto na południe i dalej drogi gminne wiodące na południowy wschód, w kierunku Izb, a następnie na południowy zachód, w kierunku Mochnaczki i Krynicy. Przewodnik niniejszy przeznaczony jest przede wszystkim dla turystów zmotoryzowanych, którzy trasą Tarnów – Grybów – Krynica, mniej lub bardziej regularnie, podróżują w góry Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, lub dalej w Tatry i Pieniny. Poradnik chce wywołać u nich zainteresowanie mijaną okolicą, jej krajobrazami, historią i zabytkami oraz pokazać związek z nią, wielu znanych powszechnie postaci jak: Ignacy Paderewski czy Mieczysław Jastrun. Książka proponuje pięć tras okrężnych po Pogórzu i trasę okrężną do Krynicy, a stamtąd górami do Powroźnika. Podane czasy przejazdu dla każdej z tras mają charakter orientacyjny. Dotarcie do kolejnych punktów trasy ułatwiają mapki, a także podane pozycje GPS. Dla cmentarza w Łowczówku oraz kilku innych miejsc położonych dość specyficznie, zamieściliśmy dodatkowo tekstowe wskazówki dojazdu.

 

 

 

„Ptaszkowa wieś królewska”

Autor: Katarzyna Kuras, Dariusz Zdziech

Ptaszkowa 2009

Ptaszkowa jest leżącą na ziemi sądeckiej wsią beskidzką sięgającą początków czasów Kazimierza Wielkiego, malowniczo położoną w kotlinie Beskidu Niskiego z prawdziwym klejnotem w postaci drewnianego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Jej historię przybliża niniejsza praca autorstwa dwojga młodych historyków. Jest ona rezultatem poważnych i rzetelnych studiów źródłowych przy wykorzystaniu istniejącego już piśmiennictwa. Napisana z dużą starannością i dobrą znajomością warsztatu naukowego opowiada nam o jej dziejach od narodzin aż po dzień dzisiejszy. Choć o Ptaszkowej i jej okolicach sporo już napisano to jednak niniejsze opracowanie po pierwsze systematyzuje istniejącą wiedzę, po drugie weryfikuje niektóre z wcześniejszych ustaleń i po trzecie wreszcie przynosi szereg nowych informacji. Taka jest bowiem logika pracy naukowej, której Autorzy w pełni się podporządkowali. Obraz wsi od wczesnego średniowiecza po współczesność, życia jej mieszkańców, pracy, zabawy, modlitwy, obrzędów i obyczajów w czasie pokoju i wojen pozwala nam ogarnąć drogę jaką przybyły kolejne pokolenia ptaszkowian, ocenić osiągnięcia i wyznaczyć nowe zadania i perspektywy, które niesie z sobą XXI stulecie. Książka jest bez wątpienia cenną częścią narodowego, ale i szerzej, europejskiego dziedzictwa.

  

„Ziemia Grybowska”

Autor: Lucyna Kmak, Andrzej Poręba

Nowy Sącz 2006

„Ziemia Grybowska” to dwie złączone obszarowo a oddzielone jedynie granicami administracyjnymi gminy: Miasto Grybów i Gmina Grybów. Region nabierający coraz większego znaczenia jako ośrodek turystyczny i rekreacyjno – rehabilitacyjny stanowi jednocześnie atrakcyjny teren dla przyszłych inwestorów. Pokryta lasami dolina rzeki Białej skutecznie chroniąca przez wieki swoje zasoby przyrodnicze, umożliwia czynny wypoczynek i zapewnia wiele atrakcji. Ciekawostką jest to, że obszar zamieszkały przez 29 tyś. ludności i położony na 17 tyś. ha obejmuje najmniejsze miasto i największą gminę powiatu nowosądeckiego. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna zapewnia łatwy dojazd w dowolnie wybrany punkt na terenie obu gmin, ale daje również możliwość odwiedzenia znanych polskich, słowackich oraz węgierskich uzdrowisk. Książka przedstawia Ziemię Grybowską, malowniczo położoną wzdłuż rzeki Białej, bogatą historię, naturalne walory krajobrazowe oraz zachęca do zaplanowania wypoczynku w dobrze przygotowanej bazie noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej. Autor życzy wielu niezapomnianych wrażeń z pobytu na Ziemi Grybowskiej.

 

 

 

 

 

 

„Odsłony historii i pieśni Oświęcimia”

Autor: Karol Ptaszkowski

Oświęcim 2008 r.

 

Tomik wierszy pt. „Odsłony historii” p. Karola Ptaszkowskiego jest owocem skupienia się poety nad historią ziemi najbliższej – oświęcimskiej, tak tragicznie napiętnowanej wydarzeniami ostatniej wojny. Splata się w tych wierszach przeszłość z teraźniejszością, bo we współczesności poszukuje poeta ekspiacji, znaków dobra, które byłyby w stanie zrównoważyć zło. Poezja ta to pamiętnik wyrastający, jak sam autor wyznaje w utworze „Wiersz pisze”, z potrzeby serca i umysłu. Niezwyczajny to pamiętnik, ponieważ ujmowanie rzeczywistości w poetyckie słowa wiąże się dla twórcy z utrwalaniem wrażeń oraz przezywaniem piękna. W ten sposób autor odnajduje w codzienności świat poetycki przynoszący mu bez wątpienia sporo radości i wzruszeń. Lektura wierszy p. Ptaszkowskiego pozwala go poznać jeszcze od innej strony. Spotkać tu można teksty piosenek i pieśni, do których również komponuje muzykę. Są wśród nich utwory okazjonalne, a także powstałe z inspiracji osobistych. Na uwagę zasługują zwłaszcza stylizacje, jak choćby „godzinka do Matki Bożej z Ptaszkowej”. Ta poezja to rzeczowe, męskie spojrzenie na świat i ludzi, nie pozbawione jednak liryzmu, obecnego najczęściej w wierszach osobistych i poświęconych naturze. Poetyckość uzyskuje autor oszczędnymi środkami wyrazu, wśród których odnajdujemy: epitet, porównanie i metaforę, jednak najbardziej charakterystycznymi cechami tych utworów są: rytm, różnorodne formy wypowiedzi oraz poszukiwanie odpowiedniego słowa, stąd w utworach spotykamy terminologię naukową i neologizmy. Można także spotkać świadome nawiązanie do twórczości poetów uznanych jak: do J. Kochanowskiego czy J. Twardowskiego, K.I. Gałczyńskiego, L. Staffa, a nawet M. Konopnickiej czy W. Szymborskiej.

 

„Kościół pw. Wszystkich świętych Ptaszkowa 1555-2005”

Autor: Piotr Droździk, Maria Marcinowska

Wydawca: Drukarnia „GOLDRUK”

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej z jednej strony jest miejscem spotkania człowieka z samym Bogiem, które ma przeniesienie na całe życie człowieka, kształtowanie jego serca, postawy, motywacji podejmowanych zadań na drodze, na której postawiła go Opatrzność Boża. Celem jest spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, a świadomość tego wyjątkowego celu każe człowiekowi traktować kościół w sposób wyjątkowy, by poprzez jego architekturę, wystrój wnętrza, całe jego wyposażenie stał się znakiem, ikoną tego drugiego ważniejszego, duchowego wymiaru. Przeżywając 450 rocznicę wybudowania kościoła w Ptaszkowej trzeba spojrzeć z perspektywy wieków na tę „perełkę sztuki i kultury” jako część historii naszej uroczej miejscowości, a tym samym ludzi, którzy tę ziemię zamieszkiwali i zamieszkują. Czynili i czynią oni wszystko, aby ten drewniany kościółek był wspaniałym pomnikiem ich żywej wiary i aby do wiary prowadził. Drogi Pielgrzymie i Czytelniku, ten album przybliży Ci piękno architektury ptaszkowskiej świątyni, jej wystroju i wyposażenia. Wraz z dostrzeżeniem tego piękna, ważne jest odnalezienie głębszej wartości u stóp Chrystusa, który jest tu Gospodarzem i Matki Bożej Radosnej, która jest tu Gaździną. To przeżycie pozwoli Ci wypowiedzieć płynące z przemienienia serca słowa: „Pan mój i Bóg mój”. I obyś znów tu powrócił.

 

 

 

„Gródek wieś koło Grybowa”

Autor: Maria Grybel - Szumlańska

Tarnów 2002 r.

 Żyjemy w czasach, w których zachodzą wielkie zmiany polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Epoce internetu i globalizacji towarzyszy chęć ucieczki w przeszłość do okresu szczęśliwej i beztroskiej młodości oraz pogrążenia się w odległych dziejach. Nowoczesność stawia przed nami trudną rzeczywistość i niejednokrotnie ucieczką będzie sięgnięcie po wiedzę o tym, jak było dawniej, jak nasi przodkowie radzili sobie w trudnych sytuacjach. Z myślą o zaspokojeniu tego strumienia zainteresowań, poznania własnej przeszłości powstała inicjatywa opracowania dziejów Gródka, naszej Małej Ojczyzny. Gródek podobnie jak inne miasta czy wioski w naszej ojczyźnie przechodził rozmaite koleje losu, okresy wzlotów i upadków, powodzenia i poniżenia. Opracowanie to dotyczy aspektów życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego i społeczno-religijnego Gródka od średniowiecza po czasy współczesne. Wiadomości o czasach najdawniejszych Gródka zaczerpnięto z wydawnictwa naukowego Instytucji Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącego regionu grybowskiego pt. „Grybów – studia z dziejów miasta i regionu” pod redakcją Danuty Quirini Popławskiej. Materiał historyczny o dziejach Gródka z okresu zaboru austriackiego, okresu międzywojennego i okupacji hitlerowskiej pochodzi również z powyższej pracy, poszerzony o wiadomości z kroniki szkolnej i z kroniki parafialnej Gródka oraz relacji żyjących jeszcze świadków tych wydarzeń. Okres okupacji hitlerowskiej przedstawiony został obszernie w oparciu o relacje ludzi żyjących w tamtym czasie, a także na podstawie opracowania historycznego „Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu” wydanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o relacje zebrane od działaczy podziemia i żołnierzy ZWZ-AK z terenu Inspektoratu Nowosądeckiego obejmującego byłe powiaty nowosądecki i gorlicki, z którymi Gródek związany był w działalności konspiracyjne i walce zbrojnej z okupantem. Opracowanie zakończono rozdziałem „Zarys kultury ludowej Gródka”. Na kulturę Pogórzan z Gródka wpływ wywarła kultura Lachów sądeckich i pobliskich Łemków. Nasi przodkowie mino ciężkiej sytuacji życiowej nie zatracili poczucia swego człowieczeństwa i dumy, umieli walczyć o poprawę bytu, przeciwstawiać się uciskowi i szukać w sztuce okrasy swego życia. Gródek dzięki swemu położeniu i pomyślnym warunkom klimatycznym uważany jest za jedną z najpiękniejszych wsi regionu, który zachował tradycyjną kulturę ludową, z dawną zabudową, z pięknymi zwyczajami, strojem i gwarą. Zamiarem autorki jest przybliżenie i ocalenie od zapomnienia drobnych faktów, ważnych wydarzeń i znaczących sylwetek synów naszej Małej Ojczyzny.

 

„Kąclowa. Wieś i parafia nad rzeką Biała”

Autor: Bp Józef Gucwa

Nowy Sącz 2007

 

„Kąclowa. Wieś i parafia nad rzeką Białą” to książka mądra i pouczająca, zawierająca przede wszystkim głębokie i wzruszające świadectwo miłości Autora do ojcowizny, do owej „małej ojczyzny”, jak dziś zwykliśmy mówić. To właśnie najbliższe środowisko uczy zarówno emocjonalnego, jak i racjonalnego odniesienia do tej rzeczywistości, którą jest Ojczyzna i do Kościoła kształtującego od wieków system wartości jej mieszkańców i oblicz kultury materialnej. Książka ta posiada wiele zalet. Uderza w niej tak ważna w historycznych opracowaniach rzeczowość w przedstawianiu faktów, liczne odniesienie do wielu źródeł historycznych, a także kompleksowość spojrzenia na dzieje mieszkańców wsi położonej niedaleko Grybowa „w uroczej dolinie i na wzgórzach wzdłuż rzeki Białej”. Na uwagę i podkreślenie zasługuje także fakt, że Autor omawianej monografii, jako uczestnik owych dramatycznych wydarzeń związanych z okupacją hitlerowską i represjami aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, jest również bohaterem książki, a przez to autentycznym i wiarygodnym świadkiem historii. W wysiłku Autora, który wśród wielu obowiązków pasterskich i jakby wbrew przeciwnościom związanym z wiekiem, napisał prawdziwą historię swojej wioski i okolicy, odczytuje się nie tylko zrozumiałe dla każdego pragnienia spłacenia pewnego długu wobec środowiska rodzinnego, ale dostrzec można także wyraźne przesłanie skierowane do Czytelników. Zawiera się ono w przekonaniu, ze o tym, kim dziś jesteśmy decyduje polskie dziedzictwo kulturowe i nasza świadomość historyczna, pozwalająca nawet w bardzo trudnych okolicznościach zachować własną tożsamość i godność. Dzięki ukształtowaniu, także przez historię, świadomości można wyciągać z bliższych i dalszych doświadczeń przeszłości, mądre wnioski dla teraźniejszości.

 

 

„Binczarowa dzieje miejscowości i parafii”

Autor. Stanisław Gruca SCJ

Kraków 2002

"Binczarowa dzieje miejscowości i parafii" książka w której autor przedstawia życie w Binczarowej od jej powstania do czasów dzisiejszych. Dzieje i rozwój miejscowości jest o początku powiązny z parafią rzymskokatolicką. Przedstawiony został obraz duchowieństwa pracującego w Binczarowej oraz zaangażownanie w kształtowanie życia parafialnego. 

 

„Grybów i okolice”

Autor: Janusz Michalik

Krosno 1996

 

Miasto Grybów, miejscowości gminy, a także pobliskie okolice posiadają duże walory krajoznawcze i odwiedzane są przez licznych turystów. Jest bowiem Grybów ważnym węzłem komunikacyjnym, łączącym tereny Pogórza Karpackiego, Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Miasto i pobliskie miejscowości stanowią też węzeł górskich szlaków turystycznych, którymi corocznie wędrują rzesze turystów. Rozwija się turystyka pobytowa w samym Grybowie i miejscowościach uznanych za letniskowe. Wzrasta zainteresowanie agroturystyką. Odwiedzają też Grybowszczyznę w okresie wakacji, sobót, niedziel i świąt mieszkańcy okolicznych miast. Książka zawiera wiele informacji, które w żadnej z dotychczasowych opracowań nie publikowano. W zamyśle autora edycja ta spełniać winna wymogi stawiane przewodnikom turystycznym, będące panoramą miasta oraz gminy i mini monografia opisanego terenu. Oddając do rąk turystów, mieszkańców Grybowa, grybowskiej gminy oraz pasjonatów tych terenów to niezwykle skromne opracowanie, autor życzy nie tylko przyjemnej lektury, ale nade wszystko by ułatwiło ono poznanie specyficznych wartości geograficznych, przyrodniczych i historycznych Grybowa i jego urokliwych okolic.


 

 

 

„Ziemia Grybowska”

Tekst: Zespół P.U.W. „Roksana”

Krosno 2007

Ziemia Grybowska leży w powiecie nowosądeckim w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska, pośród malowniczych gór i potoków. Znaleźć tu można wiele cennych i unikatowych zabytków, piękne cerkwie i kościoły świadczące o wielowiekowej tradycji historycznej i kulturowej tej ziemi. Zarówno teren miasta, jak i gminy, to świetna baza wypadowa na piesze górskie wycieczki czy też turystykę rowerową. Ziemia Grybowska tętni młodością. Dzięki pięknemu położeniu, schludności oraz korzystnym warunkom klimatycznym Ziemia Grybowska uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w Małopolsce. Wszyscy, którzy nie lubią nudy, chcą poznać wiele ciekawych miejsc, odpocząć lub też aktywnie spędzić czas np. na szlakach turystycznych, trasach rowerowych albo zadumać się w zaciszu cerkwi i kościołów, powinni koniecznie odwiedzić Ziemię Grybowską. Charakteryzuje się ona dużą dostępnością komunikacyjną i stosunkowo małą ingerencją człowieka w środowisko przyrodnicze. W najbliższym otoczeniu miasta znajdują się wyjątkowe atrakcje i piękne tereny. Ziemia Grybowska to ośrodki wczasowe w Cieniawie, Grybowie, Stróżach, to również gospodarstwa agroturystyczne w Ptaszkowej, Siołkowej, Kąclowej, wyciągi narciarskie w Cieniawie i Ptaszkowej. Wszystkie te atuty i atrakcje przemawiają za tym, żeby odwiedzić ten gościnny region i bliżej go poznać.

 

„Sentymentalne spacery po międzywojennym Grybowie”

Autor: Stanisław Osika

Książka ta została wydana staraniem Rodziny, by spełnić zamiar Autora przypomnienia współczesnym jak wyglądał Grybów w okresie międzywojennym, kim byli i czym zajmowali się jego mieszkańcy. Dla nas czytelników tych wspomnień, najbardziej znamienna jest przedstawiona w nich harmonia i naturalna wielokulturowość tej galicyjskiej przestrzeni życiowej, tak dramatycznie rozcięta w czasie i po drugiej Wojnie Światowej, najpierw zagładą Żydów, potem wysiedleniem Łemków. „Sentymentalne spacery” nie są tekstem historycznym, lecz dowodem silnej miłości Autora do miejsc, skąd pochodzi oraz jego nad wyraz dobrej pamięci. Niektóre fakty, nazwy własne, nazwiska i daty Autor starał się dodatkowo weryfikować w rozmowach ze starszymi mieszkańcami miasta.

 

 

„Ekologia w Gminie Grybów”

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro

Grybów 2003

Gmina Grybów należy do gmin wiejskich i składa się z 16 sołectw. Jest to gmina położona malowniczo na obrzeżach województwa małopolskiego. Miasto Grybów leży w dolinie rzeki Białej, dokładnie na granicy Beskidów i Pogórza, a gmina Grybów w równych częściach w obu jednostkach. Oprócz bogactwa zasobów własnych w postaci pięknego położenia i ukształtowania terenu, bogactwa flory i fauny, zachowanej tu w niezmienionym stanie od pokoleń oraz bogactwa kulturowego przejawiającego się licznie zachowanych zabytków i wciąż kultywowanych tradycjach nie posiada innych atutów, które sprzyjałyby rozwojowi tego terenu. Brak przemysłu, powiększające się ciągle bezrobocie oraz zmniejszająca się dochodowość małych gospodarstw rolnych powodują ciągłe ubożenie tych terenów i niesie ze sobą niebezpieczeństwo ich zdegradowania w przyszłości. Aby rozwój gminy nie pociągał za sobą dewastacji środowiska, aby zachować dla przyszłych pokoleń to co najcenniejsze tj. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego regionu, Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro wraz z Urzędem Gminy Grybów przygotowało projekt ochrony bogatej bioróżnorodności, wzbogacenia oferty dla potencjalnych turystów, a przede wszystkim stworzenia obszarów, które służyłyby czynnej edukacji ekologicznej i kulturowej dla turystów, mieszkańców gminy, a szczególnie naszych dzieci i młodzieży. Bliższe poznanie własnej okolicy, angażowanie się w pracę na rzecz ochrony środowiska, wzrost aktywności proekologicznej oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, wspólne prace na rzecz środowiska i społeczności lokalnej procentować będą w przyszłości dbałością o to co w naszej gminie najcenniejsze. Prowadzone działania edukacyjne przyczynią się do poznania i chronienia naszego cennego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz będą wskazywać jak można korzystać ze środowiska bez jego dewastacji.

 

 

 

Przewodnik „Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Ptaszkowej”

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro

Uczestnicząc w wycieczce trasą ścieżki przyrodniczej opisaną w przewodniku można nie tylko podziwiać uroki przyrody, ale także bogaty świat zwierząt. Umożliwia to jednocześnie fascynującą obserwację naturalnych środowisk, w którym te organizmy żyją i występują. Książka ta po krótce opisuje dzieje historii Ptaszkowej od jej powstania po dzień dzisiejszy. W dalszej części została przedstawiona trasa ścieżki składająca się z XX przystanków, która pokrywa się częściowo z trasą osobno oznakowanego szlaku papieskiego. Czas przejścia to około 5 godzin.

 

Przewodnik „Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Białej Niżnej”

Wydano w ramach programu: „Bioróżnorodność i zielona edukacja w Gminie Grybów”

Opracowanie: Barbara Gruca

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro

 

Poznanie ziemi ojczystej a w szczególności okolic swojego miejsca zamieszkania jest niezbędnym elementem kształcenia i wychowania młodego człowieka. Koncepcja niniejszego programu ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej oparta jest na zasadzie powszechnej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń za stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. Aby skutecznie i długofalowo rozwiązywać problemy dotyczące środowiska naturalnego, oprócz wiedzy teoretycznej i możliwości technicznych, niezbędnym i koniecznym elementem jest odpowiednio wysoki stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dostarczenie wiedzy z zakresy przyrody i ochrony środowiska wymaga obecnie nie tylko dostarczania określonych dawek wiadomości, ale także umiejętności jej przekrojowego kojarzenia, aby móc pojąć złożoność środowiska i zależności istniejące pomiędzy jego poszczególnymi elementami. Uczestnicząc w wycieczce trasą opisanej w przewodniku ścieżki przyrodniczej uczniowie mają okazję nauczyć się rozpoznawać rośliny i zwierzęta w ich najbliższym otoczeniu, a co za tym idzie umożliwia ona fascynującą obserwację naturalnych środowisk, w których te organizmy żyją i występują. Korzystając z tego programu można realizować cele edukacyjne z wybranych przedmiotów lub tematy międzyprzedmiotowe. Trasa ścieżki podzielona jest na 11 przystanków: staw, zadrzewienia śródpolne, siedlisko jodły, miejsce odpoczynku, punkt widokowy, źródełko z wodą mineralna, mrowisko, sosna, pasieka, potok sudoł, hodowla pstrąga tęczowego.

 

 Przewodnik:  

„Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Stróżach”

Wydano w ramach programu: „Bioróżnorodność i zielona edukacja w Gminie Grybów”

Opracowanie: Jadwiga Krok

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro

 

 

Ścieżka opisana w przewodniku skierowana jest do tych, którzy chcą bliżej poznać przyrodę naszej okolicy, podziwiać piękno krajobrazu oraz zapoznać się z charakterystycznymi dla tego terenu gatunkami roślin i zwierząt. Uczestnicząc w wycieczce można nie tylko podziwiać uroki przyrody, ale być może uda się znaleźć dorodnego borowika, rydza czy koźlarza oraz uzbierać poziomek, malin, które obfitują otaczające ścieżkę lasy. Można także zwrócić uwagę na rośliny lecznicze i użyteczne. Trasa ścieżki przebiega przez malowniczo położony przysiółek Słopna wzdłuż potoku Słopnianka, następnie pnie się w górę do wysoko położonych gospodarstw wsi Gródek skąd schodzi w dół skrajem „Wielkiego Lasu” do „ Cisowskiego Lasku” a stamtąd przechodzi drogę przez Wyskitną do Polnej i powraca do Stróż. Na terenie ścieżki oznakowano 10 przystanków, które opisano w przewodniku. Szczególną uwagę zwrócono na szatę roślinną, chociaż świat zwierząt jest równie bogaty i godny uwagi. Spotkać tu można sarny, jelenie, dziki, zające oraz bardzo popularne w tej okolicy lisy i wiewiórki. Z drobnych ssaków występują: kuna leśna i domowa, tchórz, łasica oraz gronostaj i wydra. Licznie występują również ptaki takie jak: jastrzębie, sowy, dzięcioły, drozdy, szpaki, wilgi a w pobliżu domów spotyka się sroki, wrony, gawrony oraz dzikie gołębie. Na ścieżce można również spotkać wiele gadów i płazów. Łąki leśne i polany obfitują w owady, które znajdują pożywienie w bogato ukwieconej szacie roślinnej.