Nowa oczyszczalnia w Kąclowej oraz pierwszy etap sieci kanalizacyjnej już działa!

Blisko 280 gospodarstw korzysta już z nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Kąclowej oraz 20-kilometrowej sieci kanalizacyjnej. Uroczyste otwarcie oraz poświęcenie inwestycji o wartości 20 milionów złotych odbyło się w czwartek, 19 września br.

Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, dyrektor ZWiK Gminy Grybów Jan Gruca oraz przewodniczący Rady Gminy Jacek Ziębiec. Budynki oraz urządzenia wykonane w ramach inwestycji poświęcił ks. dziekan Bolesław Bukowiec proboszcz parafii w Kąclowej.

W uroczystości udział wzięli także: sekretarz Gminy Grybów Danuta Krok, radni Gminy Grybów, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grybów oraz Urzędu Gminy Grybów, przedstawiciele firm wykonujących zadania, projektant, a także lokalna społeczność.

Po uroczystym otwarciu i poświęceniu, przybyli do Kąclowej goście mogli zobaczyć, jak pracuje oszczyszalnia. Ostatnim punktem w programie wydarzenia była konferencja, podczas której dyrektor ZWiK Jan Gruca przedstawił szczegóły inwestycji oraz nakreślił kolejne etapy jej realizacji. Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu dziecięcego z Kąclowej.

 

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej-etap I” jest realizowany na terenie aglomeracji Grybów wyznaczonej na mocy Uchwały nr VI/65/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.02.2015r. Wielkość aglomeracji wynosi 7622 RLM i obejmuje miejscowości Kąclowa, Binczarowa, Florynka.

Realizacja projektu spowodowała zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej oraz poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Projekt bezpośrednio przyczynił się do osiągnięcia celów regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego została podpisana 27.09.2017 r. W ramach projektu zrealizowano dwa kontrakty:
1. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa”
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa”

Koszt całkowity projektu wynosi:
20 000 000,00 PLN (brutto)

Wydatki kwalifikowane wynoszą:
14 006 625,31 PLN (brutto)

Kwota dofinansowania wynosi:
8 000 000,00 PLN (brutto).

Kontrakt I

07.02.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa” Kwota kontraktu wynosi 9.782.283,16 zł brutto. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój. Nadzór nad kontraktem sprawował Dom Inżynierski PROMIS S.A ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin.

Zadanie zakończono 30.05.2019 r. Decyzją na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.

W ramach zadania została wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 750 m3/d, która w przyszłości będzie przyjmować ścieki pochodzące z miejscowości: Kąclowa (etap II), Florynka, Binczarowa, Wawrzka.

Kontrakt II

21.02.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa”. Koszt inwestycji wyniósł 8.473.396,20 zł brutto. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. ul. Dukielska 83A, 38-300 Gorlice. Nadzór nad inwestycją sprawował Marek Żmuda- Nadzór Budowlany i Projektowy z Nowego Sącza.

Zadanie zakończono 19.06.2019 r. Zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu. W ramach zadania zostało wybudowane około 20 km. sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma tłoczniami. Kanalizacją zostanie objętych około 274  gospodarstw domowych.

24.05.2019 r. Gmina Grybów działająca poprzez jednostkę ZWiK wystąpiła do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o możliwość wykorzystania wartości kwoty uwolnionej w projekcie. W zamyśle Gminy było zrealizowanie z pomocą Instytucji Zarządzającej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa o długość ok. 1 km.       

23.07.2019 r. Gmina Grybów otrzymała zgodę na wprowadzenie do projektu nowego zadania i przedłużenie realizacji projektu do dnia 27.03.2020 r.

 

GALERIA