WYMIANA STARYCH NIEEFEKTYWNYCH KOTŁÓW!

Wójt Gminy Grybów informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe, na biomasę, lub paliwa stałe.

 Ogłoszenie o możliwości udziału gminy w projekcie dotyczącym wymiany starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.

 
Wójt Gminy Grybów informuje, że czyni starania o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wymianę starych,  nieefektywnych kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe, na biomasę, lub paliwa stałe. 
Realizacja programu uzależniona jest od zakwalifikowania i uzyskania dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.fundusze.malopolska.pl.
Program zakłada, że dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: 
• 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i: 
nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego 
nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 
Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania: 
maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 
do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni 
Dofinansowanie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej (koszt audytu energetycznego będzie sfinansowany ze środków pomocy technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Obowiązkiem wnioskodawcy będzie przed realizacją projektu poddać ocenie energetycznej budynek mieszkalny oraz w przypadku kiedy wskaźnik efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jest większy od 150 kWh/(m2 x rok) wykonać modernizację energetyczną budynku (np. docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej) w zakresie wynikającym z ww. oceny.(możliwa niskooprocentowana, w części umarzalna pożyczka z WFOŚiGW – Program JAWOR)
Gmina będzie zobowiązana do zapewnienia systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych, w tym, do egzekwowania od mieszkańców likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Wójt Gminy Grybów  zaprasza
zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania się do opisanego zadania poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa dostępnej w Urzędzie Gminy Grybów pok.4 (tel.18 4484224), u sołtysów oraz na stronie internetowej www.gminagrybów.pl 
 

Deklarację  należy złożyć w Urzędzie Gminy Grybów do dnia 28 listopada 2016 roku .